Planprogrami Per Parashkollor

Drejtësia e mohuar: gjendja e arsimimit të fëmijëve me, Drejtësia e mohuar: gjendja e arsimimit të fëmijëve 4 me nevoja të veçanta në kosovën e pasluftës 4.3.2 botët paralele: raporti i unesco-s për rindërtimin.