Planprogrami Per Parashkollor

Biblioteka - qendra për arsim e kosovës, Title author category; comprehensive reading instruction across the grade levels: a collection of papers from the reading research 2001 conference. Drejtësia e mohuar: gjendja e arsimimit të fëmijëve me, Drejtësia e mohuar: gjendja e arsimimit të fëmijëve 4 me nevoja të veçanta në kosovën e pasluftës 4.3.2 botët paralele: raporti i unesco-s për rindërtimin. Www.kryeministri-ks.net, 03.03.2008 udhËzim administrativ nr. 2/2008 mjetet e dedikuara pËr financimin e edukimit parashkollor publik dhe mËnyra e shpenzimit tË tyre..